Leerstoornissen - avanti

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Leerstoornissen

LOGOPEDIE

In de lagere en middelbare school kunnen kinderen problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen.
Vaak verdwijnt deze achterstand weer vanzelf. Indien het probleem zich echter te hardnekkig blijft voordoen, is het mogelijk dat er sprake is van een leerstoornis, we onderscheiden hierbij dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (schrijfstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis).

Leerstoornissen zijn vaak het gevolg van problemen bij de opbouw en de werking van de hersenen. Een belangrijk deel van de leerstoornissen is erfelijk bepaald.

Het is voor kinderen niet gemakkelijk te leven met een leerstoornis. Het duurt vaak heel lang voordat ouders en leerkrachten beseffen dat het kind een leerstoornis heeft.
Vaak wordt er gedacht dat de kinderen het wel kúnnen, maar niet wíllen.
Een kind met leerstoornissen zal ondanks volledige inzet, minder goede resultaten blijven leveren. Dit is vaak moeilijk te begrijpen voor ouders, die hun kind ten volle willen steunen en geloven dat grotere inzet betere resultaten zullen leveren.
Demotivatie slaat snel toe in deze situaties en leren wordt al snel zeer onaangenaam.


Signalen voor leerstoornissen:

Kleuterleeftijd (3 e kleuterklas)

  • Kinderen die het moeilijk hebben bij het leren dat woorden bestaan uit verschillende klanken of woorddelenbestaan

  • Niet goed kunnen rijmen.

  • Moeite hebben met uitspraak van bepaalde klanken.

  • Gedichtjes/ liedjes moeilijk kunnen onthouden

  • Moeite met begrippen (meer, minder, groot, klein,…), tellen tot 20,…

  • Deze moeilijkheden kunnen een eerste signaal zijn, maar dit is niet altijd het geval.

Ouders moeten zich niet onmiddellijk ongerust maken wanneer ze merken dat hun kleuter met dergelijke oefeningen problemen heeft. Wat extra aandacht en oefening zijn wel zeker zinvol.

In de lagere school:
Na enkele weken, maanden, of na jaren onderwijs, kan het duidelijk worden dat lezen, schrijven of rekenen moeilijk gaat.
Er zijn geen ‘typische’ fouten voor kinderen met een leerstoornis. Ze maken dezelfde soort fouten als kinderen zonder een leerstoornis. Het verschil is dat ze veel meer en vaker fouten maken en dat deze bijzonder hardnekkig zijn.
Er is wel sprake van moeite met automatiseren. Vb. de getalsplitsingen, de tafels van vermenigvuldiging. Kinderen met een leerstoornis hebben het zeer moeilijk om deze te automatiseren, of krijgen deze niet onder de knie.
Wanneer het leren op school moeilijk begint te verlopen, is het best dat de leerkracht zo snel mogelijk uitzoekt wat er aan de hand is. Dit kan in samenwerking met een zorgleerkracht, CLB-medewerker, logopedist,…
Indien er een vermoeden is van een leerstoornis is het aangewezen om logopedische begeleiding op te starten. Pas na voldoende extra training bij een logopedist, kan in multidisciplinair overleg, besloten worden of er al dan niet sprake is van een leerstoornis.

Na de lagere school:
Hoe ouder de persoon, hoe moeilijker de leerstoornis te onderkennen.
Dit komt dan vaak tot uiting wanneer er uitgebreidere en complexere stof aan bod komt.
Voornamelijk het leren van vreemde talen of het zelfstandig moeten verwerken van grote hoeveelheden tekst wordt dan zeer moeilijk.
Nog vaker dan in de lagere school, wordt er bij deze leeftijd eerst gedacht aan ‘luiheid’, ‘onvoldoende motivatie’, en zo meer.
Het kan zijn dat een leerstoornis pas op latere leeftijd ontdekt wordt, in geval van kinderen met een hoge begaafdheid, die zich doorheen de lagere school verholpen hebben met allerlei trucs. Wanneer er grotere hoeveelheden leerstof geleerd moeten worden, ‘vallen ze dan alsnog door de mand’.


Logopedie en leerstoornissen

Wanneer u bij de logopedist komt, zal deze een uitgebreid onderzoek doen. Dit kan lezen, spelling of rekenen betreffen.
Hierbij wordt een exacte achterstand in kaart gebracht. Dit wil zeggen, de achterstand in maanden ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ook wordt er bepaald tegen welke spelling- of rekencategorieën fouten gemaakt worden. Bij lezen wordt er bvb gekeken of het kind spellend of radend leest, wat voor fouten er gelezen wordt, is er een probleem met het leestempo of de –kwaliteit, en zo meer.
Nadien wordt logopedische begeleiding gepland, waarin de vastgestelde moeilijkheden getraind worden.

De logopedist zal, na verloop van tijd, en in overleg met de school, CLB,… vaststellen of er al dan niet sprake is van een leerstoornis.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu