Logopedie

  1. Articulatiestoornissen en afwijkende mondgewoonten: kinderen, jongeren, volwassenen.
  2. Taalstoornissen: kinderen.
  3. Leerstoornissen: kinderen, jongeren, volwassenen.
  4. Studiebegeleiding: kinderen.
  5. Telelogopedie: kinderen, jongeren, volwassenen.

1. Articulatiestoornissen en afwijkende mondgewoonten.

Articulatiestoornissen bij kinderen:
Bij sommige kinderen kan de spraakontwikkeling vertraagd op gang komen. Het kind is bijvoorbeeld moeilijk te verstaan doordat sommige klanken nog niet, of foutief uitgesproken worden.

Articulatiestoornissen/ -problemen bij volwassenen:
Volwassenen hebben soms nood aan logopedische begeleiding, wanneer een correcte articulatie een vereiste is in een opleiding of een beroep. (vb. Leerkrachten, logopedisten of journalisten in opleiding) of wanneer ze dit voor zichzelf nodig vinden.  
Ook in het kader van een orthodontische behandeling kan logopedie aangewezen zijn.

De logopediste kan met behulp van gerichte oefeningen een correct spraakgedrag aanleren.

Afwijkende mondgewoonten:
Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we open mondgedrag (habitueel mondademen), afwijkend slikken, afwijkende tongplaatsing in rust, afwijkend lipgedrag, duimzuigen.

2. Taalstoornissen (momenteel hebben wij een aanmeldingsstop voor taalstoornissen).

Een kind heeft een taalontwikkelingsstoornis als de taalontwikkeling beduidend achterblijft of negatief afwijkt van het normale verloop van het taalverwervingsproces.
We kunnen taal indelen in taalbegrip en taalproductie, binnen deze onderdelen is een achterstand mogelijk.
Wanneer u denkt dat uw kind achterstaat in de taalontwikkeling, contacteert u best een logopediste. Ook op school zullen kleuterleiders of leraren alert zijn om  kinderen met taalstoornissen op te merken.

De logopediste zal een uitgebreid taalonderzoek uitvoeren. Hierbij worden de verschillende domeinen van de taal onderzocht.
Het is ook noodzakelijk dat een intelligentieonderzoek gebeurt. Dit is voornamelijk om te kijken of een lagere intelligentie een oorzaak kunnen zijn van het taalprobleem.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, zal de logopediste oefeningen doen, op maat van het kind.

3. Leerstoornissen

In de lagere en middelbare school kunnen kinderen problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen.
Vaak verdwijnt deze achterstand weer vanzelf. Indien het probleem zich echter te hardnekkig blijft voordoen, is het mogelijk dat er sprake is van een leerstoornis, we onderscheiden hierbij dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (schrijfstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis).

Wanneer u bij de logopedist komt, zal deze een uitgebreid onderzoek doen. Dit kan lezen, spelling of rekenen betreffen, hierbij wordt een exacte achterstand in kaart gebracht, alsook een kwalitatieve omschrijving van de problematiek.
Nadien wordt logopedische begeleiding gepland, waarin de vastgestelde moeilijkheden getraind worden. De logopedist zal, na verloop van tijd (minimum 6 maanden), en eventueel in overleg met de school, CLB,… vaststellen of er al dan niet sprake is van een leerstoornis.

4. Studiebegeleiding

Wij bieden studiebegeleiding voor leerlingen aan de lagere en middelbare school. Dit kan bestaan uit:
  Wekelijkse ondersteuning in de praktijk:
hierbij kunnen onderdelen herhaald en ingeoefend worden,
ondersteuning bij huistaken wiskunde, voorbereidingen van toetsen, enz…
  Begeleiding bij de examenperiodes:
indien de leerling geen nood heeft aan wekelijkse begeleiding,
maar wel wat steun kan gebruiken tijdens of voorafgaand aan de examenperiode.
 Ondersteuning bij vakantietaken:
vakantietaken vragen soms toch nog wat extra ondersteuning/ uitleg,…

5. Telelogopedie

Telelogopedie is logopedie via het internet. Veelal wordt er via een programma een verbinding gemaakt tussen de logopedist en de cliënt.
De behandeling zal doorgaan onder vorm van beeldbellen. Via een gedeeld beeldscherm kan de cliënt oefeningen maken, net zoals dat in de praktijk zou gebeuren.
Voordelen:
Telelogopedie heeft veel voordelen, de cliënt moet zich niet verplaatsen naar de praktijk, de therapie kan van thuis uit gevolgd worden.
Deze vorm van logopedie is o.a. ook zeer geschikt voor kinderen die tijdens de middelbare school op internaat of op kot gaan, en zo toch logopedie kunnen (blijven) volgen.
Ook tijdens vakanties kan de logopedie vanop andere locaties gevolgd worden.
Er is een grote flexibiliteit voor het inplannen van een afspraak.
In geval van ziekte is er geen besmettingsgevaar.

Doorgaans kan telelogopedie reeds voor kinderen vanaf 9 jaar.
Problematieken:
Behandeling van articulatiestoornissen, leerstoornissen en een problematische verwerving van de tweede taal Frans.
Voorwaarden:
Een goede internetverbinding is noodzakelijk.
De cliënt moet beschikken over een laptop of computer met webcam en microfoon. Het is ook aangewezen om in een rustige ruimte te zitten, zodat er geen afleiding mogelijk is.
De logopediste zal voorafgaand voldoende info verschaffen over het programma en de werkwijze.
Zorgverzekeraars en telelogopedie:
Er geldt een gelijke tussenkomst door het ziekenfonds voor telelogopedie, als voor de therapie in de praktijk.
De tarieven van telelogopedie komen eveneens overeen met een normale behandeling in de praktijk.

Voor logopedische begeleiding kunt u terecht bij:

Naomi Wuyts
Praktijkverantwoordelijke
Logopediste
kinderen – jongeren
lees meer